Lansare proiect: COMPETENȚE PENTRU OSPITALITATE

COD SMIS: 157468

Cod apel: POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4

Axa Prioritară: Locuri de muncă pentru toţi

Parteneri: 

MONDO CONSULTANȚĂ SRL – Lider de Parteneriat 

FUNDAȚIA CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

CIT – IRECSON CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ SRL

Perioadă implementare proiect: 03.01.2023 – 31.12.2023

Titlul proiectului: Competențe pentru ospitalitate

Componenta 1: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Creşterea potențialului de ocupare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv şomerii de lungă durată și persoanele cu şanse mici de angajare prin furnizarea de măsuri personalizate, ce includ participarea la programe integrate de informare, consiliere profesională, mediere a muncii și formare profesională.

Proiectul propus contribuie, prin îmbunătățirea nivelului de competențe și obținerea unei calificări și creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată (SLD), lucrătorii vârstnici, persoane cu dizabilități și a celor cu nivel scăzut de educație, la realizarea Obiectivul Specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație si la realizarea Obiectivul Specific 3.4: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație. Măsurile personalizate de stimulare a ocupării forței de muncă și programele de consiliere profesională, mediere și formare profesională de tip calificare, specializare, perfecționare, ce vor fi oferite, au rolul de a facilita integrarea socio-profesionala a persoanelor din grupul țintă și sprijinirea acestora pentru a ieși din starea de vulnerabilitate actuală.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectivul specific nr.1 – Dezvoltarea pe o perioadă de 12 luni a unui set de servicii integrate care cuprind în principal acțiuni de informare, consiliere profesională și mediere a muncii, formare profesională pentru 205 persoane adulte, șomeri și inactivi cu accent pe cele cu un nivel redus de educație, persoane cu vârsta peste 55 de ani, persoane cu dizabilități. OS1 contribuie la atingerea Indicatorului de realizare – 4S8.1 – Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: – Şomeri şi inactivi=205; și la Indicatorul de realizare 4S8 – Persoanele care beneficiază de sprijin= 205; OS.1 este corelat cu activitatea A1, A2 și A3.


Obiectivul specific nr.2 – Creșterea gradului de interes și motivare a persoanelor din grupul țintă de a participa la activități de formare, instruire, învățare pe tot parcursul vieții prin organizarea stagiilor de pregătire practică la angajatori din domeniul economic vizat de cursurile de formare profesională continuă propuse spre finanțare, în proporție de minimum 65% din total ore de pregătire prevăzute de programele de formare. OS2 contribuie la atingerea Indicatorului de realizare – 4S8.1 – Persoanele care beneficiază de sprijin, dintre care: – Șomeri și inactivi=205; și la Indicatorul de realizare 4S8 – Persoanele care beneficiază de sprijin= 205; OS.2 este corelat 133 cu activitatea A3.


Obiectivul specific nr.3 – Creșterea gradului de participare la programele de formare profesională prin oferirea de sprijin și servicii de asistență și acompaniere pentru minimum 165 de persoane certificate din totalul grupului țintă (80.5%). OS3 contribuie la realizarea indicatorului de 4S6 – Participanții care, la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare=165, a indicatorului 4S6.1 – Participanții care, la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare, din care: – Șomeri și inactivi=165, si a ind. 4S201 – Persoane care primesc un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă si a 4S201.1 – Persoane care primesc un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, din care: – Șomeri și inactivi; OS.3 este corelat cu activitatea A3.


Obiectivul specific nr.4 – Consolidarea parteneriatelor cu angajatorii din domeniile economice vizate de proiect în vederea rezolvării disfuncționalităților existente între cerințele pieței muncii și competențele profesionale ale viitorilor angajați și integrarea pe piața muncii a 93 de persoane din GT (45,5%). OS4 contribuie la realizarea indicatorului 4S201 – Persoane care primesc un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă=93 și a indicatorului 4S201.1 – Persoane care primesc un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, din care: – Șomeri și inactivi=93; OS.4 este corelat cu activitatea A2.

Grupul țintă

Grupul țintă al proiectului este format din 205 persoane cu domiciliul/reședința într-una din cele 5 regiuni de dezvoltare vizate de proiect: Sud Est, Sud Muntenia, Nord Est, Sud Vest și Centru, format din șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație, persoane din mediul rural și urban.

Aceștia vor beneficia în mod direct de activitățile proiectului, respectă din punct de vedere cantitativ și structural cerințele menționate în Ghidul Solicitantului – Condiții specifice. Modul în care grupul țintă (persoane) contribuie la atingerea indicatorilor de rezultat imediat și indicatorii de realizare: Indicatorul de rezultat imediat 4.S.6 este atins prin numărul de 165 de persoane, care la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare și reprezintă un procent de 80,5% din totalul grupului țintă. Raportat la cursurile pe care le parcurg, estimăm că 138 dintre ei vor absolvi cursuri de calificare nivel 1,2 și 3, 27 fiind absolvenți de cursuri de specializare (165 de certificări).

Cuantificarea și implicarea grupului țintă la activitățile la care participă – Fiecare membru al grupului țintă reprezentat de 205 persoane va beneficia de măsuri integrate, personalizate și adaptate nevoilor, competențelor și intereselor acestora printr-o serie de instrumente adaptate fiecărei activități din proiect. Astfel fiecare persoană din grupul țintă va putea participa la activitatea A2 – consiliere profesională și mediere și A3- participarea la cursuri de formare profesională. Grupul țintă de minim 205 persoane va fi identificat și recrutat în A1 și va primi informații despre proiect, vor completa documentele de grup țintă, atât prin deplasarea în teren a experților de grup țintă, prin intermediul social–media, cât și în cadrul derulării celor 15 seminarii de informare derulate câte 3/regiune, la care se estimează participarea a minimum 20 de șomeri și persoane inactive/seminar.

 • 205 persoane vor beneficia de servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv consiliere profesională, prin crearea unor măsuri personalizate și adaptate specificului fiecărei persoane din grupul țintă: realizarea unui CV și a unei scrisori de intenție, a modului de prezentare la un interviu de angajare și tehnici de căutare a unui loc de muncă, susținere pentru dezvoltarea încrederii în sine, evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale, etc. Activitatea de consiliere va avea în vedere dezvoltarea personală a beneficiarilor, ținând cont de antecedente, de contextul familial și local, dar și de preferințele individuale.
 • 205 persoane vor participa la cursuri de formare profesională, respectiv 20 persoane la cursuri de competențe antreprenoriale, circa 171 persoane vor participa la cursuri de calificare de nivel 1, 2 și 3 pentru ocupații specifice domeniului HoReCa (Ajutor de bucătar, Bucătar, Ospătar, Lucrător în alimentație/Ajutor de ospătar/Picol, Barman și Cameristă pentru hotel) și 14 persoane la curs de specializare de Recepționer hotel.
 • În urma participării la cursuri se estimează că minimum 165 persoane (80,5% din 4S8) din totalul de 205 vor dobândi o calificare, atingându-se indicatorul 4S6.
 • 205 de persoane vor beneficia de servicii de mediere a muncii și de un plan individualizat de mediere în A2.2 136
 • Minimum 93 de persoane (45,36% din 4S8) vor fi încadrate în muncă în urma implementării subactivității A.2.2, atingându-se indicatorul 4S201.

În A3 se vor oferi servicii de acompaniere după încadrarea în muncă (20 beneficiari), acordate persoanelor ”greu ocupabile” și ”foarte greu ocupabile” constând în plata unor tichete de creșă și/sau after-school pentru copiii persoanelor greu ocupabile.

Stabilirea nevoilor grupului țintă este detaliată în secțiunea “Justificarea proiectului”, care a cuprins inclusiv o analiză a pieței muncii cu nevoi, percepții ale angajatorilor din domeniile vizate de proiect.

Nevoia are la baza o analiză la nivelul angajatorilor din sectoarele “Turism”, “Ecoturism” și “Procesarea alimentelor şi băuturilor” din cele 5 regiuni vizate de proiect, ceea ce oferă o perspectivă longitudinală asupra problemei, iar stabilitatea în timp a unora dintre rezultate demonstrează faptul că în domeniul vizat de proiect și anume HoReCa există o problemă cronică în rândul angajatorilor privind lipsa personalului instruit. Competențele și educația reprezintă puncte cheie ale forței de munca și pot determina atractivitatea unei piețe, dar din păcate în Romania cu predilecție după 2 ani de pandemie COVID, domeniul ospitalității se confruntă cu probleme mari și reale în ceea ce privește personalul. Această nevoie a pieței muncii identificată la nivelul celor 5 regiuni (Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest, Nord Est și Centru) se corelează cu nevoile de ocupare din regiunile respective, întrucât rata șomajului în România se situează la 5,1% în luna august 2022, potrivit INS, cu valori mai mari în regiunile Nord Est, Sud Muntenia și Sud Est, însă cu variații la nivel județean și local, depinzând într-o mare măsură de ponderea angajatorilor din regiune/județul/localitatea respectivă.

Din punct de vedere al profilurilor de calificare pentru care angajatorii din cele 5 regiuni de dezvoltare, cererea cea mai mare este pentru calificarea de „Ospătar” (51 locuri de muncă), pe locul 2 la egalitate se află calificarea de „Ajutor -Bucătar” cu 34 locuri de muncă vacante.

Locul 3 cu 32 locuri de muncă vacante se află calificarea de „Cameristă”, iar locul 4 cu 28 locuri de muncă este ocupat de calificarea de „Ajutor de ospătar Picol”. La mică distanță cu 27 locuri de muncă se găsește calificarea de „Bucătar”.

Alte calificări menționate de angajatori pentru care sunt locuri de muncă vacante, sunt cele de: Recepționer hotel (17) și Barman/Preparator băuturi (16), – Maseur (1 loc de muncă), Fochist (1 loc de muncă), Electrician (1 loc de muncă), Zidar (1 loc muncă), Instalator (1 loc muncă), Medic BFT (1 loc de muncă).

Angajatorii chestionați confirmă importanța măsurilor de informare și consiliere profesională în demersul ocupării pe piața forței de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă ori a persoanelor șomere sau inactive și au indicat nr de persoane care au nevoie de acest serviciu: CAEN 5610: 119 pers., CAEN 5510:80 pers., CAEN 5520 – 9 persoane etc. Referitor la importanța formării continue, aceștia consideră, că este necesară furnizarea de programe de formare profesională pentru a califica resursa umană care lucrează în domeniul turistic și restaurante: CAEN 5610: 75 pers., CAEN 5510: 66 pers., CAEN 5520: 10 persoane, CAEN 5621 – 2 pers. etc.

Rezultatele analizei au condus la soluția adoptată și anume ca activitățile proiectului vor trebui calibrate pe nevoile individuale ale fiecărui membru qal grupului țintă. Astfel, activitățile de consiliere profesională și mediere vor fi oferite personalizat în funcție de profilul psihologic, dar și de nivelul de educație al membrilor grupului țintă, în așa fel încât la sfârșitul proiectului aceștia să dobândească noi abilitați, dar mai ales motivație, ceea ce va facilita inserția acestora pe piața muncii.

Conform cu nevoile identificate în analiza ce a fundamentat cererea de finanțare și pe baza ofertei de formare ale furnizorilor de formare profesională din consorțiu, în proiect se vor derula următoarele tipuri de cursuri: calificare nivel 3 (720 ore) pentru ocupațiile Bucătar, Barman (câte o grupă din fiecare, cu un total de 39 participanți) și Ospătar (2 grupe cu un total de 50 de cursanți); calificare nivel 2 pentru ocupațiile Cameristă și Lucrător în alimentație/Ajutor de ospătar/Picol (câte o grupă din fiecare cu un total de 42 de participanți); calificare nivel 1 pentru ocupația de Ajutor de Bucătar (2 grupe pentru 40 de cursanți); specializare pentru ocupația de Recepționer hotel (o grupa cu 14 cursanți) și Competențe antreprenoriale (o grupa cu 20 cursanți).

Numărul de grupe și cursanți pentru fiecare tip de curs/program a fost stabilit în funcție de rezultatele obținute din analiza preliminară, cu o estimare a nevoii de formare.

Metodologia de identificare, selecție și recrutare a persoanelor care compun grupul țintă. Identificarea, recrutarea și menținerea grupului țintă în proiect este în sarcina solicitantului și a partenerului 2. În acest sens va fi realizată o procedură specifică de către experții din echipa de implementare care va fi analizată și aprobată de către managerul de proiect. În identificarea și selecția grupului țintă se va folosi în primul rând ca și criterii de selecție structura obligatorie a grupului țintă stabilită prin ghidul Condiții specifice pentru prezentul apel de proiecte: șomeri și persoane inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici 55-64 ani, persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație); alte criterii vor fi studiile necesare pentru a accede la cursurile de calificare, manifestă interes de a participa la activitățile proiectului și dorința de a obține un loc de muncă.

Nevoia identificată la nivelul persoanelor care vor intra în grupul țintă. Persoane vizate de intervenția proiectului sunt șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lunga durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație, persoane din mediul rural și urban, persoane aflate într-o stare de vulnerabilitate, care întâmpina dificultăți în a ocupa un loc de muncă, iar starea materială și/sau financiară nu le permite să urmeze un curs de calificare/recalificare/reconversie profesională. Pentru aceștia, precum și pentru alte categorii vulnerabile, finanțările europene, reprezintă poate una dintre soluțiile la care aceștia apelează, din dorința de a ieși din starea de vulnerabilitate și de a realiza ceva din punct de vedere profesional pentru sine.

Mijloace utilizate în identificarea GT: Se va ținti grupul țintă specific pentru acest apel prin organizarea sesiunilor de informare constând în 15 evenimente (3 evenimente/regiune) de tip seminar/prelegere cu un minim de 20 persoane participante/seminar, cu tematici concentrate pe nevoile angajatorilor și a potențialilor membri ai grupului țintă (șomeri și persoane inactive), precum și alte servicii de informare adresate persoanelor vizate prin intermediul platformelor social media, a site-urile partenerilor implicați și a angajatorilor vizați, precum și prin intermediul SPO (AJOFM-uri și ALOFM-uri din regiunile de implementare).

În cadrul seminariilor, se vor furniza informații despre criteriile de încadrare în grupul țintă, avantajele și obligațiile participanților, despre programele de formare profesională din proiect, despre oportunitățile de ocupare și măsurile de acompaniere oferite. Ulterior, în baza procedurii specifice de identificare, selecție, înregistrare și monitorizare grup țintă, transparentă, echidistanta și obiectivă, prin acțiunea directă a experților grup țintă activi la nivelul fiecărui județ din cele 5 regiuni mai puțin dezvoltate și prin intermediul formularului de pre-înregistrare grup țintă disponibil online prin intermediul platformelor social media se vor înregistra în grupul țintă persoanele vizate.

Activitatea de monitorizare și menținere a membrilor grupului țintă selectat reprezintă o activitate continuă pe toată perioada de implementare a proiectului și debutează din prima lună de proiect, prin următoarele măsuri: organizarea celor 15 evenimente de tip seminar/prelegere în cadrul cărora grupul țintă va fi motivat să participe la activitățile proiectului prin acțiunea experților motivaționali; organizarea flexibilă a orelor de curs astfel încât membrii grupului țintă să poată avea acces, oferirea de facilitați la cursuri (materiale consumabile/rechizite, catering, transport, măsuri de acompaniere). De asemenea, la organizarea grupelor de cursanți se vor respecta condițiile de regionalitate și proximitate față de locuința și/sau locația de practică. Întregul proces de recrutare, selecție, înregistrare și monitorizare grup țintă va fi coordonat de Expertul coordonator selecție și recrutare grup țintă din partea solicitantului cu implicarea activă a Expertului tehnic implementare și monitorizare din partea solicitantului și a Expertului coordonator P2.

Ulterior acțiunilor de mai sus se vor selecta minim 205 persoane pentru a participa la următoarele activități și fiecare participant din grupul țintă interesat va avea un dosar de înscriere care va cuprinde:

 • Copie CI
 • Certificat de naștere/certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Dovada nivelului de studii (adeverință de studii sau copia ultimei diplome de studii obținută)
 • Cerere de înscriere în proiect, prin care își exprimă disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului
 • Acord date cu caracter personal
 • Declarație cu privire la apartenența la categoriile de grup țintă eligibile
 • Declarație pe proprie răspundere cu privire la evitare conflict de interese
 • Declarație pe proprie răspundere cu privire la evitarea dublei finanțări
 • Declarație pe proprie răspundere cu privire la evitarea dublei certificări
 • Formularul de înregistrare în grup țintă

Grupul țintă selectat, de 205 de persoane, va beneficia de măsuri personalizate și integrate, adaptate fiecărui participant astfel: fiecare persoană înscrisă în grupul țintă va participa la activități de consiliere profesională și mediere derulate de partenerul 1 și la cursurile de formare profesională în domeniul HoReCa organizate între ceilalți 2 parteneri implicați, după cum urmează:

Solicitant:

 • 2 cursuri de calificare nivel 3 (720 ore)
 • 2 cursuri de calificare nivel 1 (180 ore)
 • 1 curs de calificare nivel 2(360 ore)
 • 1 curs de specializare pentru un total de 118 cursanți

Partener 2:

 • 2 cursuri de calificare nivel 3 (720 ore)
 • 1 curs de calificare nivel 2(360 ore)
 • 1 curs de specializare pentru un total de 87 de cursanți

În procesul de selecție se vor respecta principiile egalității de șanse și gen și indiferent de religie sau credință, vârstă, handicap sau orientare sexuală, persoanele din grupul țintă vor fi invitate să participe la activități. În etapa de identificare, selecție și menținere grup țintă, Solicitantul și Partenerul 2 vor respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE Regulamentul general privind protecția datelor), prevederi transpuse în legislația națională prin legea nr.190/2018. Experții alocați au și responsabilități referitoare la protecția datelor cu caracter personal, conform fișelor de post anexate cererea de finanțare. Aceștia vor informa participanții la activitățile proiectului despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în toate fazele de evaluare/contractare/implementare/sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate.

Sustenabilitatea (durabilitatea) efectelor și valoarea adăugată a proiectului asupra grupului țintă este evidentă – prin adăugarea de noi competențe, atitudini, aptitudini, certificări/calificări, aceștia pot accesa mai ușor domeniul HoReCa.

De asemenea, prin angajare, își pot îmbunătăți situația materială și socială, reducând precaritatea actuală. În plus, domeniul HoReCa este unul human-centric pe termen mediu și lung, în contextul digitalizării și automatizării, fiind un domeniu unde oamenii vor rămâne “baza” și resursa primară pentru afaceri, întrucât necesită competențe de comunicare socială, interacțiune socială (în calificări de recepționist, ospătar, picol), dar și creativitate (bucătar, ajutor de bucătar), acolo unde algoritmii/roboții/AI-urile nu vor putea suplini sau înlocui ușor angajații. Astfel că în viitor, acest domeniu va rămâne un “aspirator” de forță de muncă umană. Evident, impactul asupra angajatorilor este pe termen cel puțin mediu, prin rezolvarea măcar parțială a crizei de resurse umane cu angajați din România (cunoscut fiind ca în ultimii ani sectorul HoReCa este importator masiv de forță de muncă straină, din Asia).